Sign. - Uitkoop Cascal NV


Sembcorp heeft nog niet aangetoond dat zij naar Nederlands recht ten tijde van het instellen van de uitkoopvordering ten minste 95% van het geplaatste kapitaal verschafte. Een en ander valt – gelet op art. 2:86c BW – niet uit de toelichting en de aanvullende verklaring af te leiden. De enkele vermelding in het aandeelhoudersregister is niet voldoende. Ook de share certificates kunnen niet bijdragen aan de vaststelling van de juistheid van de stelling van Sembcorp. Daargelaten dat Sembcorp deze share certificates niet heeft overgelegd en uit de verklaring van de notaris niet kan worden opgemaakt hoe deze share certificates aan die vaststelling kunnen bijdragen, ligt het niet voor de hand aan te nemen dat daarin een bevestiging voorkomt van het houderschap naar Nederlands recht. De Ondernemingskamer stelt Sembcorp nog eens in de gelegenheid stukken in het geding te brengen, dan wel een ondubbelzinnige verklaring van een notaris die deze stukken heeft gecontroleerd, waaruit blijkt dat Sembcorp ten tijde van het instellen van de vordering ten minste 95% van het geplaatste kapitaal van Cascal verschafte. In zijn noot naar aanleiding van deze tussenuitspraak wijst Josephus Jitta erop dat de praktijk en de Ondenemingskamer moeite hebben met gevallen waarin "aandelen" in een nv worden verhandeld aan een andere beurs dan Euronext Amsterdam. Hij gaat uitgebreid op deze problematiek in. (Hof Amsterdam (OK) 30 augustus 2011, «JOR» 2012/8, m.nt. mr. M.W. Josephus Jitta)

Verder lezen
Terug naar overzicht