Sign. - Uitleg cao ter zake van suppletie arbeidsongeschiktheidsuitkering na
arbeidsongeval


Werknemer is op 1 maart 2002 bij werkgever in dienst getreden. Werknemer is als gevolg van een bedrijfsongeval op 15 april 2002 arbeidsongeschikt geraakt. Op de arbeidsovereenkomst van werknemer waren tot 31 maart 2007 van toepassing de bepalingen van de raam-cao ENB. In die raam-cao was bepaald dat een werknemer die aanspraak heeft op een WAO-uitkering ter zake van de beëindigde arbeidsovereenkomst, aanspraak heeft op een aanvulling op de WAO-uitkering als de arbeidsongeschiktheid is veroorzaakt door een bedrijfsongeval. Na afloop van de raam-cao is op enig moment een akkoord bereikt voor een cao Afval & Milieu. Uit dit akkoord is uiteindelijk ook een cao ontstaan. De bepalingen van die cao zijn vanaf 1 mei 2007 op de arbeidsovereenkomst van werknemer van toepassing. In deze cao is onder meer bepaald dat de aanvulling op het salaris vanwege arbeidsongeschiktheid in ieder geval eindigt met ingang van de dag waarop het dienstverband is beëindigd. De arbeidsovereenkomst van werknemer is per 1 oktober 2009 ontbonden. Werknemer vordert thans een verklaring voor recht dat hij aanspraak heeft op een aanvulling van zijn WAO-uitkering met ingang van de ontbindingsdatum tot aan zijn 65-jarige leeftijd. Hij stelt zich hierbij op het standpunt dat de cao-bepalingen niet stroken met hetgeen in het daaraan voorafgaande cao-akkoord was opgenomen. De kantonrechter oordeelt dat niet zonder meer valt in te zien dat de uiteindelijke cao in strijd met het voorafgaande cao-akkoord handelt. Ook indien wel sprake zou zijn van strijd met het akkoord valt volgens de kantonrechter niet in te zien op welke grondslag de betreffende cao-bepalingen buiten toepassing zou moeten…

Verder lezen
Terug naar overzicht