Sign. - Uitleg relatiebeding


In deze zaak gaat het om de vraag wat de strekking is van het in de vaststellingsovereenkomst opgenomen relatiebeding. Volgens vaste jurisprudentie kan deze vraag niet enkel worden beantwoord op grond van taalkundige uitleg van de bewoordingen van de overeenkomst. Steeds komt het aan op de zin die partijen aan elkaars verklaringen en gedragingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Vaststaat dat in de vaststellingsovereenkomst niet is omschreven wat het relatiebeding inhoudt, behoudens dat het ziet op de vier daarbij genoemde klanten en dat het voor 1 jaar geldt. Voorts staat vast dat de vaststellingsovereenkomst de voorwaarden regelt waaronder partijen de beëindiging van de tussen hen bestaande arbeidsovereenkomst hebben willen doen plaatsvinden. Die vaststellingsovereenkomst kan dan ook niet los worden gezien van de tussen partijen per 1 januari 2007 tot stand gekomen arbeidsovereenkomst. Op die arbeidsovereenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing. In artikel 23 van deze algemene voorwaarden is een relatiebeding opgenomen. Dit omhelst een specifiek verbod tot het verrichten van werkzaamheden voor klanten van ex-werkgever. De kantonrechter stelt dat het regelmatig voorkomt dat onder de noemer lsquorelatiebedingrsquo in de arbeidsovereenkomst werknemers na afloop van de arbeidsovereenkomst wordt verboden werkzaam te zijn voor klanten van ex-werkgever. Een bijkomend argument waarom naar het voorlopige oordeel van de kantonrechter het in de vaststellingsovereenkomst opgenomen relatiebeding geïnterpreteerd moet worden als een verbod voor ex-werknemer om gedurende 1 jaar voor onder meer de gemeente Kampen werkzaam te zijn, vormt de omstandigheid dat ook ex-werknemer zelf voor de mondelinge behandeling daar steeds vanuit is gegaan. Al met al gaat de kantonrechter er vanuit dat partijen met de bepaling in de…

Verder lezen
Terug naar overzicht