Sign. - Uitoefenen bankbedrijf zonder vergunning (III)


Besluit 1 (spoedwaarschuwing) Ingevolge art. 1:94 Wft kan DNB een openbare waarschuwing uitvaardigen bij overtreding van een verbodsbepaling uit deze wet. Gelet op de uitspraak van de voorzieningenrechter van 31 oktober 2012 («JOR» 2013/242) staat vooralsnog vast dat DNB bevoegd was om over te gaan tot spoedpublicatie wegens overtreding van art. 2:11 lid 1 Wft en de aankondiging van een nieuwe emissie. Nu de desbetreffende emissie (voorafgaande aan de publicatie) is bevroren, bestond geen noodzaak meer tot (handhaving van) de spoedpublicatie. Besluit 2 (benoeming van een curator ten aanzien van het bestuur en de ava van A) De AFM heeft DNB bij brief van 2 november 2012 bericht dat zij zich kan vinden in het voornemen van DNB een zogenoemde stille curator te benoemen. De voorzieningenrechter stelt voorop dat hij in zijn uitspraak van 31 oktober 2012 heeft geoordeeld dat DNB terecht tot het oordeel is gekomen dat a handelt in strijd met art. 2:11 Wft. De voorzieningenrechter volgt echter het betoog van verzoeksters dat de aan a geboden termijn voor het geven van een zienswijze dermate kort is geweest dat tenminste kan worden betwijfeld of is voldaan aan alle voorwaarden van art. 1:76 lid 1 aanhef en onder c Wft. Voorts betwijfelt de voorzieningenrechter of DNB in redelijkheid aanstonds heeft kunnen grijpen naar het middel van (stille) curatele zonder eerst een aanwijzing te geven als bedoeld in art. 1:75 Wft. De voorzieningenrechter overweegt in dit verband voorts dat van een noodzaak tot direct ingrijpen door middel van een curator thans onvoldoende is gebleken. Verzoeksters (…

Verder lezen
Terug naar overzicht