Sign. - Uitsluiting aansprakelijkheid in algemene voorwaarden werkgever niet in strijd met redelijkheid en billijkheid


Werkgever heeft werknemers uitgeleend aan twee bedrijven om leiding te geven aan bouwprojecten en om deze vervolgens ook te controleren. Vervolgens hebben de twee bedrijven schade geleden doordat de werknemers niet voldoende bekwaam bleken. Uit de aard van de uitzendovereenkomst vloeit geen verantwoordelijkheid voort ten aanzien van de werkzaamheden voor het uitgeleende personeel. De verplichting die werkgever op zich nam, was het beschikbaar stellen van personeel, niet het verrichten van bouwwerkzaamheden. De rechtbank merkt op dat het aan de bedrijven zelf te wijten is dat zij pas in september 2007 hebben waargenomen dat het bouwproject niet goed liep. De rechtbank oordeelt daarom dat niet valt in te zien dat de bedrijven door een hoofduitvoerder of uitvoerder in te lenen, hun verantwoordelijkheid ten aanzien van de werkzaamheden in door hen aangenomen bouwprojecten, kan leggen bij het uitlenend bedrijf zonder dat dat uitdrukkelijk is overeengekomen. De uitsluiting van de verantwoordelijkheid van werkgever voor het uitgeleende personeel is dus in overeenstemming met art. 7:690 BW. De rechtbank oordeelt dan ook dat de uitsluiting van haar aansprakelijkheid door werkgever, in de algemene voorwaarden, voor de door de werknemers bij de twee bedrijven uitgevoerde werkzaamheden niet in strijd is met de redelijkheid en billijkheid. Beide bedrijven hadden de algemene voorwaarden bovendien ook geaccepteerd. De rechtbank oordeelt voorts dat uit de jurisprudentie kan worden afgeleid dat art. 6:170 BW van belang is voor derden. Derden kunnen op basis van dit artikel zowel inlener als uitlener van arbeidskrachten aansprakelijk stellen. Nu de rechtbank geoordeeld heeft dat de bedrijven zelf verantwoordelijk zijn voor de werkzaamheden van de werknemers kunnen zij niet gelden als derden in de zin van dat artikel…

Verder lezen
Terug naar overzicht