Sign. - Uitstoting in kort geding


De twee (indirecte) aandeelhouders van Baremans-Muijs Holding BV zijn gehuwd, maar leven gescheiden. De echtelieden hebben diepgaande conflicten en de echtscheidingsprocedure is gestart. De man vordert de gedwongen overdracht van de aandelen van de vrouw. De voorzieningenrechter stelt voorop dat een gedwongen overdracht van aandelen in kort geding slechts onder uitzonderlijke omstandigheden mogelijk is. Aan dergelijke omstandigheden is voldaan wanneer door het handelen van de aandeelhouder het belang van de vennootschap zodanig wordt geschaad dat het voortduren van zijn aandeelhouderschap in redelijkheid niet langer kan worden geduld. De brief van de bank van 7 oktober 2011 is helder. Vóór 19 oktober 2011 moest er een passende oplossing zijn, waarbij de bank als enige passende oplossing zag dat een van partijen de aandelen in de vennootschap aan de ander zou overdragen. Zonder oplossing blokkeert de bank het kredietgebruik, wat zou leiden tot het faillissement van de vennootschap. Herstel van de verhoudingen op zakelijk niveau is illusoir. Daarmee is duidelijk dat een vergaande voorziening gerechtvaardigd is. Schorsing van Muijs Holding BV (de holdingvennootschap van de vrouw) als bestuurder lost de impasse niet op, want het conflict zal zich dan naar de aandeelhoudersvergadering verplaatsen. Voor alle partijen in dit kort geding moet duidelijk zijn geweest dat de kernvraag zou worden naar wie van hen de aandelen zouden moeten overgaan. Onder deze omstandigheden is de gevorderde overdracht van aandelen gerechtvaardigd, als ordemaatregel die onontkoombaar is in het belang van de vennootschap en als beslissing die overeenkomt met een te verwachten uitkomst van een procedure op grond van art. 2:336 BW. Muijs Holding moet binnen acht dagen na betekening van het vonnis alle…

Verder lezen
Terug naar overzicht