Sign. - Valkuilen bij contracteren met publiekrechtelijke rechtspersonen


Publiekrechtelijke rechtspersonen nemen ook bij privaatrechtelijke rechtshandelingen een bijzondere positie in het rechtsverkeer in. De schrijver tracht deze positie op praktische wijze inzichtelijk te maken. Daartoe staat hij stil bij het onderscheid tussen publiekrechtelijke rechtspersonen en bestuursorganen – en de complicaties die mede daaruit voortvloeien – met betrekking tot vertegenwoordiging en volmacht, bij de doorwerking van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in het privaatrecht en bij een aantal bijzonderheden die verband houden met de Wet openbaarheid bestuur. Het contracteren met publiekrechtelijke rechtspersonen is geen sinecure.

(V&O 2012, nr. 9, p. 146, mr. M.J. Woodward)

Verder lezen
Terug naar overzicht