Sign. - Valt melkquotum in boedel?


Het toegekende en om niet aan de gefailleerden ter beschikking gestelde melkquotum is grondgebonden en daarmede accessoir aan het eigendomsrecht van de verpachtster van die gronden. Met het sluiten van de pachtovereenkomst heeft overdracht van quotum plaats gehad; het quotum vertegenwoordigt een waarde en is als zodanig aan te merken als een vermogensrecht. Het in gebruik geven van het quotum staat echter niet gelijk aan het overdragen (en leveren) van een vermogensrecht. Slechts het recht om het quotum, tijdelijk, tot het einde van de pachtovereenkomst, in samenhang met de gepachte gronden te gebruiken, is overgedragen. Het feit dat het quotum bij het COS van het Productschap Zuivel is geregistreerd op naam van de gefailleerden, is slechts de voorwaarde om tot aan het quotum heffingsvrij melk te leveren, maar leidt er niet toe dat overdracht in vermogensrechtelijke zin heeft plaats gevonden. Het is dan ook de plicht van de pachters om eraan mee te werken dat het quotum bij het einde van de pachtovereenkomst, in casu per datum van de ontbinding van die overeenkomst, geen vorderingsrecht is dat zijn grondslag vindt in het feit dat een vermogensrecht zou zijn overgedragen. Het is, naast hetgeen dienaangaande in het pachtcontract is opgenomen, enkel het gevolg van nationale en supranationale (de geldende regeling Superheffing) afspraken om het quotum door terugoverschrijving aan de verpachter binnen het areaal van de nationale reserve van het in Europees verband toegestane quotum te houden, om te waarborgen dat het quotum opnieuw ter beschikking kan komen aan een opvolgende pachter/producent. Noch het gebruik van het quotum, noch de plicht tot terugoverschrijving aan de verpachtster wordt door het regiem van…

Verder lezen
Terug naar overzicht