Sign. - Verantwoordelijkheid curator voor naleving milieuwetgeving


De curator is, wanneer een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer onderdeel is van de boedel, uit hoofde van zijn bijzondere gezagsverhouding verantwoordelijk voor naleving van de voor die inrichting geldende milieuwetgeving. Dat brengt mee dat de curator vanaf het moment van faillietverklaring onder dwangsom kan worden gelast om in ieder geval de op dat moment bestaande overtredingen te beëindigen of herhaling ervan te voorkomen. De boedel bevatte een terrein waarop de inrichting van failliet gevestigd was. Op dit terrein waren ook na het faillissement grote hoeveelheden afvalstoffen, waaronder gevaarlijke afvalstoffen, opgeslagen. Dit terrein was in de bijlage bij het destijds geldende Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, onder categorie 11 sub 3, reeds vanwege de opslag van de gevaarlijke afvalstoffen aangewezen als inrichting waarvoor een milieuvergunning was vereist. Bepalend is dat er een opslag van afvalstoffen aanwezig is – dat is hier het geval – en niet of er verdere handelingen met betrekking tot die opslag plaatsvinden. Dit brengt mee dat ook na het faillissement op het bedrijfsterrein van failliet een inrichting aanwezig was. De curatoren waren vanaf het faillissement verantwoordelijk voor de naleving van de voor deze inrichting geldende milieuwetgeving, waartoe mede de verplichting behoort om de voor de inrichting geldende milieuvergunning na te leven. Het college (van gedeputeerde Staten Zuid-Holland) was dan ook bevoegd hen dat te gelasten. Het door de curatoren gestelde gebrek aan financiële middelen doet daaraan niet af. De curatoren zijn niet als het ware als rechtsopvolger onder algemene titel van failliet mede verantwoordelijk voor uitvoering van de aan failliet opgelegde lasten onder dwangsom. De last is een bij besluit opgelegde verplichting gericht aan de…

Verder lezen
Terug naar overzicht