Sign. - Verdeling wettelijke gemeenschap van goederen. Gebruiksvergoeding


Het hof acht het redelijk dat de man een vergoeding aan de vrouw betaalt voor het uitsluitend gebruik van de woning van partijen en het gebruik van de tot de inboedel daarvan behorende zaken, zulks ter compensatie voor het genot en gebruik van de woning dat de vrouw als rechthebbende mist. Partijen hebben ter zitting verklaard in te stemmen met een door het hof te hanteren berekeningswijze. Als ingangsdatum heeft te gelden de datum van ontbinding van het huwelijk, 24 augustus 2009.
Gelet op het vorenstaande bepaalt het hof de gebruiksvergoeding als volgt. Een redelijke huur bedraagt 4% van de waarde van de woning. Vaststaat dat de woning thans te koop staat voor € 349.500. Uitgaande van een uiteindelijke verkoopprijs van € 300.000 is de huur vast te stellen op € 12.000 per jaar, of € 1.000 per maand. Rekening houdend met de door de rechtbank berekende kosten van de voormalige echtelijke woning van € 604,69 per maand, welke lasten door de man worden voldaan, resteert een bedrag van € 396 per maand. Het hof acht het redelijk de door de man aan de vrouw te betalen gebruiksvergoeding op de helft van dit bedrag vast te stellen, te weten € 198 per maand.

(Gerechtshof 's-Gravenhage 1 februari 2012, LJN BV8239)

Verder lezen
Terug naar overzicht