Sign. - Verhoging onderzoeksbudget enquête Meavita


Beschikking van 28 juni 2012:
De ondernemingskamer heeft een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken van Meavita, Sensire en Vitras, het bedrag dat het onderzoek ten hoogste mag kosten vastgesteld op € 500.000 en twee onderzoekers aangewezen. De onderzoekers hebben bij verzoekschrift van 29 mei 2012 verzocht het onderzoeksbudget vast te stellen op € 1.000.000. Alleen Sensire heeft bezwaar gemaakt tegen deze verhoging. De ondernemingskamer stelt de onderzoekers in de gelegenheid een specificatie van alle tot het tijdstip van indiening van het verzoek in verband met het onderzoek verrichte werkzaamheden in het geding te brengen en houdt iedere verdere beslissing aan. Beschikking van 27 juli 2012: De ondernemingskamer overweegt dat het in het algemeen de voorkeur verdient dat een kostenverhoging – vooral als deze substantieel is – gevraagd wordt, zodra voldoende duidelijk is dat het eerder vastgestelde bedrag niet toereikend is. Dat de onder zoekers ten tijde van de indiening van het verzoek het eerder vastgestelde onderzoeksbudget reeds hadden overschreden, brengt op zichzelf echter nog niet mee dat het verzoek ontijdig is gedaan. De onderzoekers hebben hun verzoek voldoende gemotiveerd toegelicht. Van de onderzoekers kan voorts niet een nauwkeuriger motivering en specificatie van de thans nog te verrichten werkzaamheden worden verwacht dan zij in het kader van hun verzoek hebben verstrekt, in aanmerking genomen dat de aard, omvang en intensiteit van de te verrichten werkzaamheden mede wordt beïnvloed door voor de onderzoekers onzekere externe factoren, zoals de medewerking van betrokkenen in het kader van het onderzoek en hun commentaar op het conceptverslag. Gelet op de ruime opzet van het onderzoek zoals dat is bevolen, en op de…

Verder lezen
Terug naar overzicht