Sign. - Verhouding kort geding en enquêterecht


Een aantal aandeelhouders (Beens Groep BV c.s.) van ontwikkelingscombinatie Genemuiden BV (oCG) heeft een vordering in kort geding aanhangig gemaakt, die ertoe strekt dat de voorzieningenrechter: 1. oCG zal verbieden om, in situaties waarin de vennootschap geen besluiten buiten de vergadering kan nemen, aan enige aandeelhoudersvergadering een of meer van de in de oproeping voor de vergadering van 8 maart 2012 aangeduide punten ter besluitvorming voor te leggen, voordat een enquête heeft plaatsgevonden, en 2. directeur Buma zal verbieden in enige aandeelhoudersvergadering waarin een of meer van de in de oproeping voor de vergadering van 8 maart 2012 aangeduide punten ter besluitvorming voorliggen, gebruik te maken van zijn doorslaggevende stem ex art. 2 van de aandeelhoudersovereenkomst 2005 jo. art. 19 lid 1 jo. 8 van de statuten, voordat een enquête heeft plaatsgevonden. De voorzieningenrechter overweegt dat voor verboden als gevorderd aanleiding kan bestaan indien voldoende aannemelijk is dat de ondernemingskamer aanleiding zal vinden voorzieningen te treffen die ertoe leiden dat Buma niet van zijn doorslaggevende stem gebruik zal mogen maken. In dat verband is van belang de waarschijnlijkheid dat de ondernemingskamer dergelijke voorzieningen zal treffen in afwachting van de uitkomsten van een enquête, bezien in het licht van het belang dat de aandeelhouders hebben bij opschorting van de besluitvorming binnen de aandeelhoudersvergadering conform de aandeelhoudersovereenkomst, tegenover het belang dat de andere aandeelhouders hebben bij voortgang van de besluitvorming binnen de aandeelhoudersvergadering. In dat verband hebben Beens Groep c.s. een aantal omstandigheden naar voren gebracht, die de voorzieningenrechter bespreekt. Hij overweegt onder andere dat de doorslaggevende stem van de bestuurder indien in de aandeelhoudersvergadering de stemmen…

Verder lezen
Terug naar overzicht