Sign. - Verkeerd geadresseerde opt-outverklaring heeft effect


Varde (rechtsopvolgster van Dexia) stelt dat de kantonrechter, nu de brief van Boehmer aan Dexia en niet aan notaris Kielstra was gericht, ten onrechte heeft geoordeeld dat deze als een rechtsgeldige opt-outverklaring in de zin van art. 7:908 lid 2 BW heeft te gelden. Het hof oordeelt dat er geen grond is om in een geval als het onderhavige waarin vaststaat dat Dexia als de aansprakelijke partij de opt-outverklaring tijdig heeft ontvangen, te concluderen dat er geen rechtsgeldige opt-outverklaring is uitgebracht. Ook het hof is derhalve van oordeel dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat Varde zich erop beroept dat deze verklaring naar de bij overeenkomst aangewezen persoon had moeten worden gestuurd en deze bij gebreke daarvan als niet rechtsgeldig dient te worden aangemerkt. Het doel van de regeling, dat een tijdig uitgebrachte opt-outverklaring ook daadwerkelijk het daarmee beoogde rechtsgevolg krijgt, was immers reeds bereikt met de ontvangst door Dexia van de verklaring van Boehmer. Wehrmeijer zet in zijn noot uiteen waarom hij meent dat het oordeel van het Hof Amsterdam («JOR» 2011/333) juist is. (Hof 's Hertogenbosch 12 juli 2011, «JOR» 2011/333, m.nt. mr. Y.A. Wehrmeijer, tevens behorend bij «JOR» 2011/332)

Verder lezen
Terug naar overzicht