Sign. - Verkeersongeval tijdens terugbrengen van ambulance buiten diensttijd


Werknemer neemt in zijn hoedanigheid als nooddienstmedewerker een autoambulance van Autoster mee naar huis om zodoende tijd te besparen indien hij wordt opgeroepen voor een noodgeval. Een oproep heeft niet plaatsgevonden. Als de werknemer de volgende ochtend de auto weer naar Autoster terugbrengt, overkomt hem een verkeersongeval. Centraal staat in dit arrest de vraag of de werknemer in de ‘uitoefening van zijn functie’ was ten tijde van het verkeersongeval. Het hof heeft deze vraag bevestigend beantwoord. De Hoge Raad stelt voorop dat de werkgever in beginsel niet aansprakelijk is tegenover de werknemer ter zake van schade die deze ten gevolge van een verkeersongeval lijdt tijdens woon-werkverkeer ook niet op de voet van art. 7:611 BW. In gevallen waarin de werknemer zich per auto dient te begeven naar de plaats waar hij zijn werkzaamheden moet uitvoeren, bestaat echter onder omstandigheden de mogelijkheid dat het vervoer op één lijn moet worden gesteld met vervoer dat plaatsvindt krachtens de verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst en in het kader van de voor de werkgever uit te voeren werkzaamheden. In een zodanig geval is de werkgever uit hoofde van zijn in art. 7:611 BW neergelegde verplichting zich als een goed werkgever te gedragen, gehouden zorg te dragen voor een behoorlijke verzekering van de werknemer wiens werkzaamheden ertoe kunnen leiden dat hij als bestuurder van een motorvoertuig betrokken raakt bij een verkeersongeval. Indien de werkgever is tekortgeschoten in de nakoming van die verplichting, is hij jegens de werknemer aansprakelijk voor zover deze door die tekortkoming schade heeft geleden. Het gebruik dat werknemer maakte van de autoambulance moet op één lijn worden gesteld met vervoer dat plaatsvindt krachtens de verplichtingen…

Verder lezen
Terug naar overzicht