Sign. - Verkoop door de bank als zaakwaarnemer II


Nu het de bank is die verkoopt en niet de eigenaar zelf, is een hoge mate van zorgvuldigheid vereist bij de bank en wanneer daarvoor een beslissing van de rechter nodig is, ook bij de rechter. De vraag rijst of kan worden aangenomen dat gedaagden deze verkoop willen. Uit de email aan de makelaar blijkt dat zij niet instemden met verlaging van de verkoopprijs (althans de vraagprijs) tot minder dan € 600.000 omdat zij dan teveel verlies zouden lijden. De overeengekomen vraagprijs is niet alleen veel lager dan € 600.000, maar ligt ook aanzienlijk dichter bij de executiewaarde dan bij de getaxeerde marktwaarde. Daarnaast bestaat er onduidelijkheid over de consequenties van de verkoop. gedaagden zijn er kennelijk van uitgegaan dat de bank het huis zou "terugnemen" en verkopen, maar het lijkt erop dat zij daarbij verondersteld hebben dat in dat geval de restschuld voor rekening van de bank zou komen. Dat is naar Nederlands recht niet het geval. De bank heeft ook niet te kennen gegeven van de rest van haar vordering te willen afzien, al is zij er kennelijk wel van uitgegaan dat die onverhaalbaar zou zijn. Onder deze omstandigheden is onvoldoende aannemelijk dat gedaagden de woning inderdaad tegen deze prijs en met deze consequenties zouden willen verkopen. Van een bijzondere reden waarom SNS in dezen tegen de wil van de rechthebbenden hun belangen zou mogen behartigen is niet gebleken. Daarom kan de bank in dezen niet als zaakwaarnemer optreden. gedaagden zijn tegenover haar niet verplicht om mee te werken aan de overeengekomen verkoop. De annotatoren gaan onder andere in op de vraag waarom in geval van "executoriale…

Verder lezen
Terug naar overzicht