Sign. - Verlies geen gevolg van zorgplichtschending


Partijen twisten ten eerste over de vraag op basis van welke beleggingsdoelstelling het vermogen van A diende te worden belegd. Schretlen heeft een beleggingsbeleid gevoerd zoals dat was neergelegd in het beleggingsvoorstel. Met het voorstaande staat vast dat Schretlen heeft gehandeld conform (de bandbreedtes binnen) de asset allocation die partijen zijn overeengekomen. A stelt dat Schretlen desondanks is tekortgeschoten in haar verplichting om als redelijk bekwaam en redelijk handelend opdrachtnemer het vermogen van A te beheren, omdat Schretlen de asset allocation, hoewel binnen de bandbreedtes, te risicovol heeft ingevuld mede gelet op de beleggingshorizon. Dit standpunt kan niet worden gevolgd. Het inkomensdoel is nagenoeg gehaald. Dat dit gepaard is gegaan met een aanzienlijk vermogensverlies (wat niet hetzelfde is als schade) is met A te betreuren, maar dit verlies is niet het gevolg van schending van de zorgplicht of van de overeenkomst door Schretlen, maar van de uitzonderlijke omstandigheden, meer in het bijzonder de financiële crisis en de gevolgen daarvan, die zich vanaf eind 2008 hebben geopenbaard.
(Rb. Amsterdam 9 mei 2012, «JOR» 2012/251)

Verder lezen
Terug naar overzicht