Sign. - Verlies hoedanigheid curator


 

Naar vaste rechtspraak komt de bevoegdheid tot het instellen van een rechtsmiddel in beginsel slechts toe aan degene die in de vorige instantie als procespartij is opgetreden. Is in de vorige instantie een partij uitsluitend opgetreden in een bepaalde hoedanigheid, zoals die van faillissementscurator, dan is zij slechts in die hoedanigheid bevoegd een rechtsmiddel aan te wenden tegen de uitspraak van de rechter in die instantie en verliest zij die bevoegdheid met het verlies van die hoedanigheid. In eerste aanleg is eiser tot cassatie (Rebgun) uitsluitend in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van Yukos Oil opgetreden en als zodanig heeft hij tegen het daarin gewezen vonnis van de rechtbank hoger beroep ingesteld. Rebgun heeft het hoger beroep ingesteld bij dagvaarding van 15 november 2007 en heeft op 21 november 2007 de hoedanigheid van curator in het faillissement van Yukos Oil verloren als gevolg van de inschrijving van het beëindigingsvonnis van dit faillissement. De toenmalige procureur van Rebgun heeft aan onder anderen verweerders in cassatie (godfrey en Misamore) de hiervoor genoemde uitspraak van 15 november 2007 van het Arbitrazh Court, waarbij de insolventieprocedure met betrekking tot Yukos Oil werd beëindigd, laten betekenen met aanzegging dat door de inschrijving van deze uitspraak de bevoegdheid van de curator om als zodanig (in en buiten rechte) in Nederland op te treden, is geëindigd. Nu de juistheid van dit laatste niet is bestreden, moet ervan worden uitgegaan dat die aanzegging overeenstemt met het recht van de Russische Federatie, welk recht ten aanzien van de bevoegdheden van Rebgun als curator in het faillissement van Yukos Oil van toepassing is. Rebgun heeft door het verlies van de hoedanigheid van curator…

Verder lezen
Terug naar overzicht