Sign. - Vernieuwing regels sociale bescherming binnen EU


Het wordt voor EU-burgers per 1 maart 2010 gemakkelijker om zich vrij door de verschillende landen van de EU te bewegen met behoud van hun socialezekerheidsrechten, zoals opgebouwde pensioenrechten. De nieuwe regels zorgen ervoor dat wonen of werken over de grens eenvoudiger wordt. Ze leiden er onder meer toe dat u voor de sociale zekerheid geen nadeel ondervindt wanneer u in het buitenland gaat werken, of over de grens gaat wonen. De afspraken gelden ook als u vanuit een ander land in Nederland bent komen werken of wonen. Vanaf 1 maart 2010 worden werknemers, zelfstandigen, ambtenaren, gepensioneerden, studenten en ook niet-actieven (mensen die geen beroepsactiviteit uitoefenen of hebben uitgeoefend) beschermd door de Europese regels. De nieuwe verordeningen van de EU zijn van toepassing op alle wettelijke sociale verzekeringen (de sociale bijstand valt buiten het bereik van de verordeningen) en bevatten regels die het onder meer mogelijk maken om tijdvakken van verzekering samen te tellen en uitkeringen mee te nemen naar een ander land binnen de Europese Unie. De nieuwe regels zorgen er ook voor dat de samenwerking tussen de verschillende nationale uitvoeringsorganen wordt versneld en versterkt en dat de informatievoorziening aan de burger wordt verbeterd. De elektronische verwerking van gegevens moet daarbij leiden tot een snellere afwikkelingen van aanvragen. De uitbreiding van de sociale bescherming in de EU is mogelijk geworden doordat de Europese Raad op 27 juli 2009 twee verordeningen heeft aangenomen die de coördinatie van nationale socialezekerheidsstelsels moderniseert en vereenvoudigt. De eerste verordening bevat uitvoeringsvoorschriften voor Verordening 883/2004 (die in 2004 is aangenomen) en de tweede brengt wijzigingen aan in Verordening 883/2004 en haar…

Verder lezen
Terug naar overzicht