Sign. - Verpanding vordering op naam


Vraag is of de bank een pandrecht toekomt op de vorderingen van failliet op Stork, Odfjell en Cofely. In de algemene voorwaarden van Stork, Odfjell en Cofely zijn verpandingsverboden opgenomen. Zij zijn, net als failliet zelf, alle professionele partijen. gesteld noch gebleken is dat failliet aan de ene kant en Stork, Odfjell en Cofely aan de andere kant hebben gesproken over de relevante bepalingen. gelet op die omstandigheden ligt in de rede aan de respectievelijke verpandingsverboden een geobjectiveerde uitleg te geven, waarbij in aanmerking wordt genomen dat ten aanzien van alle vermogensrechten de mogelijkheid bestaat de overdraagbaarheid in obligatoire zin uit te sluiten of te beperken en dat alleen voor vorderingsrechten deze uitsluiting of beperking ook (eventueel) goederenrechtelijke werking heeft. gelet op het systeem van de wet en het feit dat een schuldenaar in het algemeen met het overeenkomen van een (vervreemdings- en) verpandingsverbod de bedoeling zal hebben niet geconfronteerd te worden met een andere dan de door hem verkozen schuldeiser, ligt het in beginsel voor de hand ervan uit te gaan dat Stork, Odfjell en Cofely hebben beoogd, en failliet daarmee akkoord is gegaan, de mogelijkheid van verpanding van de vordering met goederenrechtelijk effect uit te sluiten. failliet had belang kunnen hebben bij alleen een obligatoire werking van het beding maar dit is bij de uitleg niet doorslaggevend. Alleen Stork, Odfjell en Cofely hadden belang bij het verpandingsverbod, dat ook is opgenomen in hun algemene voorwaarden. De respectievelijke verpandingsverboden hebben dan ook goederenrechtelijke werking, zodat de door de bank beoogde verpanding ongeldig is. Deze ongeldigheid treedt van rechtswege in, nu deze niet ziet op de rechtshandeling…

Verder lezen
Terug naar overzicht