Sign. - Verrekening niet mogelijk


Verrekening is niet mogelijk. De door eiseres in dit geding ingestelde vordering vloeit niet voort uit één of meer handelingen die vóór de faillietverklaring met gefailleerde zijn verricht. De vordering vloeit voort uit de door eiseres met de curator ná de faillietverklaring gesloten activa-overeenkomst. Reeds hieruit volgt dat art. 53 Fw niet van toepassing is. Hoewel de curator de door hem gestelde bevoegdheid tot verrekening niet tevens heeft gebaseerd op art. 6:127 lid 2 BW, wordt overwogen dat ook die bepaling in dit geval reeds hierom toepassing mist, omdat de vordering die de curator jegens eiseres pretendeert uit hoofde van paulianeus en/of anderszins onrechtmatig handelen door eiseres, niet in de zin van art. 6:127 lid 2 BW beantwoordt aan zijn schuld aan eiseres op grond van de activa-overeenkomst. Faber gaat in zijn noot in op de oordelen van beide rechters dat verrekening niet mogelijk zou zijn. Hij kan zich in geen van beide oordelen vinden. (Vrzngr. Rb. Almelo 11 april 2011, LJN BQ2985, «JOR» 2011/206, m.nt. prof. mr. N.E.D. Faber, tevens behorend bij «JOR» 2011/205)

Verder lezen
Terug naar overzicht