Sign. - Vervolgnotitie commissie-Meijers inzake immigratie en asiel in regeerakkoord VVD-CDA 2010


Blijkens het regeerakkoord neemt de regering zich voor een uitkering op grond van de WWB te weigeren, te korten of in te trekken lsquoindien gedrag of kleding van iemand feitelijk zijn kansen op beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt beperkt'. De omstandigheid dat dit voorstel niet in het hoofdstuk van het regeerakkoord over de sociale zekerheid staat maar in het hoofdstuk over integratie in het regeerakkoord, wekt bij de commissie-Meijers de indruk dat dit voorstel met name het oog heeft op personen uit minderheidsgroepen. Het weigeren of intrekken van bijstand zijn nieuwe sancties die een aanzienlijke verzwaring van het sanctiestelsel meebrengen. Deze maatregelen zullen volgens de Commissie in de praktijk vooral opgelegd (kunnen) worden bij personen die wegens hun (islamitische) godsdienst bepaalde kleding dragen. De Commissie wijst er daarom op dat moet worden gewaakt voor strijd met het verbod op onderscheid uit art. 1 GW, richtlijn 2000/43/EG en art. 7a AWGB.

(31 januari 2011)

Verder lezen
Terug naar overzicht