Sign. - Verwerven gekwalificeerde deelneming in verzekeraar


Bij besluit van 25 mei 2010 heeft DNB aan een aantal eisers verklaringen van geen bezwaar afgegeven voor het verwerven of houden van gekwalificeerde deelnemingen in Atradius Credit insurance NV (ACiNV), inclusief het uitoefenen van zeggenschap verbonden aan die deelneming met een bepaalde percentuele bandbreedte van het geplaatste aandelenkapitaal van ACiNV. DNB heeft hieraan drie voorschriften verbonden die betrekking hebben op de informatieverstrekking aan DNB, het dividend beleid van ACiNV en ATNV en de samenstelling van de RvC van ACiNV. Bij besluit van 20 juli 2010 heeft DNB dezelfde voorschriften als in het besluit van 25 mei 2010 verbonden aan de reeds bij besluit van 13 augustus 2007 aan een aantal eisers afgegeven vvgb's voor het verwerven en houden van gekwalificeerde deelnemingen in ACiNV. Bij besluit van 8 november heeft DNB de bezwaren van eisers tegen haar besluiten ongegrond verklaard. De rechtbank is met DNB van oordeel dat de Antonveneta-richtlijn, mede gelet op de derde overweging van de considerans bij die richtlijn en art. 15 bis lid 7 van die richtlijn, niet in de weg staat aan het verbinden van voorschriften aan een verklaring van geen bezwaar, mits die voorwaarden zijn gericht op de gezonde en prudente bedrijfsvoering van de verzekeringsonderneming die het doelwit van de verwerving is, daarbij rekening houdend met de waarschijnlijke invloed van de kandidaat-verwerver en de financiële soliditeit van de voorgenomen verwerving, dit aan de hand van de in art. 15ter lid 1 genoemde criteria a tot en met e van de Antonveneta-richtlijn. Het eerste voorschrift is niet op enig zelfstandig rechtsgevolg gericht, doch slechts een mededeling van feitelijke aard. DNB had bij het bestreden besluit…

Verder lezen
Terug naar overzicht