Sign. - Verzet tegen faillietverklaring ongegrond


Vraag is of appellanten in de onderhavige zaak belang hebben bij de door hen gevorderde vernietiging van het faillissement. Deze vraag is onbeantwoord gebleven. Appellanten menen dat het ontbreken van een belang niet aan toewijzing van hun vordering in de weg staat omdat, indien sprake is van misbruik van recht, het faillissement voor vernietiging in aanmerking komt, ongeacht of sprake is van een faillissementstoestand. Dit mag in beginsel zo zijn, maar laat onverlet dat het ontbreken van een belang aan toewijzing van de vordering in de weg staat. Verder geldt dat, indien het appellanten te doen is om een soort verklaring voor recht dat het bestuur van failliet zich schuldig heeft gemaakt aan misbruik van recht of anderszins onbehoorlijk heeft gehandeld en deswege schadeplichtig is, de onderhavige procedure naar haar aard minder geschikt is om daarover een oordeel uit te lokken. Volgens appellanten blijkt dat de groepsdirectie ook in 2009 nog fors dividend heeft opgenomen. failliet heeft hiertegen ingebracht dat de betreffende post ziet op het (begin 2009) vastgestelde dividend over 2008, dat evenwel niet is uitbetaald. Vooralsnog is niet gebleken dat zij hierin ongelijk heeft. Ook kan op basis van de voorhanden zijnde gegevens niet worden geoordeeld dat het dividendbesluit redelijkerwijs ongepast was. De door appellanten aangevoerde argumenten voor hun stelling dat de moedermaatschappij van failliet onbehoorlijk heeft bestuurd, heeft failliet weerlegd. Bij deze stand van zaken kan niet worden geoordeeld of voldoende aannemelijk is dat sprake is van een voorgewende of een door verwaarlozing en frustratie van de activiteiten van failliet geregisseerde betalingsonmacht, waarbij het faillissement een vooropgezet doel was en niet het gevolg van die financiële situatie. Onvoldoende is gebleken…

Verder lezen
Terug naar overzicht