Sign. - Verzet tegen uitdelingslijst


Het verzet is terecht gedaan nu de Belastingdienst kennelijk geen vordering heeft op de failliete vennootschap. De Belastingdienst had haar vordering dan ook niet ter verificatie moeten aanmelden en deze had niet op de uitdelingslijst moeten staan. De Belastingdienst heeft belang bij het verzet. Immers, als deze uitdelingslijst in stand blijft, zal de Belastingdienst ten onrechte een bedrag van € 15.116,09 ontvangen. De enige concurrente crediteur zal ten onrechte een betaling op haar vordering ontgaan. Het is een belang van de Belastingdienst om geen vorderingen vastgesteld te krijgen die er feitelijk niet zijn en om geen gelden te ontvangen die haar niet toekomen en waarvan zij de ontvangst dus niet kan verantwoorden. Het algemene belang dat iedere schuldeiser krijgt wat hem toekomt, zeker in een juist daarvoor ingerichte procedure als een faillissement, is een belang dat ook de Belastingdienst als overheidsinstantie geacht moet worden te willen dienen en ook behoort te dienen. (Rb. Utrecht 7 juni 2011, LJN BQ7270, «JOR» 2011/277)

Verder lezen
Terug naar overzicht