Sign. - Verzoek executoriale verkoop aandelen terwijl uittredingsprocedure loopt (


Van den Broek Beheer verzoekt dat op de voet van art. 474g Rv tot executoriale verkoop van de door haar aan VDB verkochte, en in beslag genomen, aandelen Sensemakers wordt overgegaan. De rechtbank heeft het verzoek afgewezen. Het uitoefenen van een executiebevoegdheid kan misbruik van bevoegdheid ex art. 3:13 lid 2 BW opleveren. Het door de rechtbank gesignaleerde gevaar dat de executie van de aandelen door Van den Broek Beheer tussen partijen lopende procedures zou doorkruisen, geldt naar 's hofs oordeel hoe dan ook niet voor de door Van den Broek Beheer tegen VDB aangespannen procedures. De enquêteprocedure is inmiddels definitief beëindigd. De procedure tot betaling van dividend die VDB tegen Sensemakers heeft aangespannen wordt door executie van de aandelen niet doorkruist, omdat VDB ook als voormalig aandeelhouder het dividend kan vorderen waartoe zij als toenmalig aandeelhouder gerechtigd was. Resteert de procedure tot verplichte overname van de aandelen op de voet van art. 2:343 BW. Deze procedure kan in beginsel worden doorkruist door de gedwongen executie van de aandelen. gelet op de complexiteiten die een art. 2:343 BW procedure zijn aard meebrengt en gezien het verweer van Van den Broek Beheer, bestaat geen aanleiding te veronderstellen dat van deze procedure op korte termijn een voor VDB gunstig resultaat te verwachten is. Dat Van den Broek Beheer de uitkomst van die procedure niet wenst af te wachten en thans op executoriale verkoop van de aandelen insisteert, kan haar dan ook niet worden tegengeworpen en levert geen misbruik van bevoegdheid op. Van den Broek Beheer kan haar vordering tot rentebetaling uitsluitend jegens VDB te gelde maken, en het is…

Verder lezen
Terug naar overzicht