Sign. - Verzoek om openbaarmaking documenten


DNB is als bestuursorgaan van de Wob uitgezonderd voor zover zij is belast met werkzaamheden die voortvloeien uit dan wel verband houden met de daarin omschreven taken en bevoegdheden (art. 1a, lid 1 aanhef en onder d Wob gelezen in samenhang met art. 1 aanhef en onder b van het Besluit van 11 september 1998, houdende uitzondering respectievelijk aanwijzing van bestuursorganen als bedoeld in de Wet Nationale Ombudsman en de Wet openbaarheid van bestuur (het Besluit)). De Wob is niet van toepassing op alle bij DNB beschikbare audits van declaraties en declaratieregelingen. De Wob is uitsluitend van toepassing op audits van declaraties die betrekking hebben op kosten die zijn gemaakt in de uitoefening van overheidstaken en (nationaal) publiekrechtelijke bevoegdheden die zijn toegekend en die niet voortvloeien uit dan wel verband houden met taken op grond van de wetgeving die is vermeld in art. 1 aanhef en onder b van het Besluit en die uit de Nederlandse publieke middelen zijn betaald. Hetzelfde geldt voor de daarop betrekking hebbende declaratieregelingen. Nu het bestreden besluit evenwel geen rekenschap geeft van de (op voorhand niet uit te sluiten) mogelijkheid dat dergelijke audits en declaratieregelingen onder DNB berusten en duidelijk is dat DNB naar die mogelijkheid ten tijde van het nemen van het bestreden besluit geen onderzoek heeft verricht, moet worden geconcludeerd dat het bestreden besluit niet deugdelijk is gemotiveerd. Het bestreden besluit zal worden vernietigd. Wordt een besluit vernietigd, dan moet de rechtbank de mogelijkheden van finale beslechting van het geschil onderzoeken. De mededeling van DNB dat zij, na alsnog onderzoek te hebben verricht, heeft geconstateerd dat zij niet beschikt over audits op declaraties en declaratieregelingen in…

Verder lezen
Terug naar overzicht