Sign. - Verzoek tot delisting


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het stond automotive Industries SÁRl en Denny (de meerderheidsaandeelhouder) vrij om een voorstel tot delisting van de vennootschap AAA auto Group NV (AAA) te doen en het is aan het bestuur van AAA om te bepalen of aan een dergelijk voorstel door de vennootschap steun zal worden verleend. In beginsel mag een aandeelhouder, en ook een meerderheidsaandeelhouder zoals (indirect) Denny – uitsluitend – zijn eigen belang dienen en is het aan het bestuur van de vennootschap om de diverse bij de vennootschap betrokken belangen naar behoren uit elkaar te houden, die belangen adequaat te behartigen en waar nodig zorgvuldig tegen elkaar af te wegen. In het geval van AAA geldt dat Denny in zijn hoedanigheid van bestuurder mede erop toe moet zien dat geen – ontoelaatbare – vermenging met zijn belangen als (indirect) meerderheidsaandeelhouder ontstaat en dat het bestuur ook overigens moet waken over de gerechtvaardigde belangen van de minderheidsaandeelhouders (zoals verzoekers). Het bestuur van AAA heeft te kennen gegeven het voorstel van de meerderheidsaandeelhouder om tot delisting over te gaan, te steunen en heeft een bava op 29 maart 2013 bijeengeroepen om dat voorstel ter goedkeuring aan de aandeelhouders voor te leggen. De Ondernemingskamer acht aannemelijk dat naar aanleiding van het verzoek van de meerderheidsaandeelhouder om het voorstel tot delisting op de agenda van een bava te plaatsen, het bestuur van AAA de afweging heeft gemaakt of de potentiële voordelen van de beursnoteringen nog opwogen tegen de nadelen daarvan. In casu kan niet worden gezegd dat het standpunt van het bestuur van AAA, dat de beursnoteringen niet de daarmee beoogde voordelen hebben gebracht en dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht