Naar de inhoud

Sign. - Verzoek tot doorhaling van door de VvE gelegde conservatoire beslagen afgewezen (Rechtbank Rotterdam, 4 oktober 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:7641)

Sabineco BV is volledig rechthebbende van een appartement te Rotterdam. Sabineco is uit dien hoofde van rechtswege lid van de VvE. Sabineco is voornemens op de kortst mogelijk termijn het appartement in eigendom over te dragen aan mevrouw S.

Sabineco verzoekt de kantonrechter een machtiging af te geven waarmede Sabineco de conservatoire beslagen kan doen doorhalen c.q. een door haar aan te wijzen beëdigd deurwaarder opdracht kan geven de conservatoire beslagen op het appartement van Sabineco door te doen halen.

Aan het verzoek heeft Sabineco ten grondslag gelegd dat in het kader van de voorbereiding van de eigendomsoverdracht de door Sabineco ingeschakelde notaris heeft geconstateerd dat het appartement belast is met twee conservatoire beslagen, welke op 4 april 1985 op het appartement zijn gelegd in opdracht van de VvE voor een tweetal bedragen van € 1.134 en € 907.

Van enige thans nog openstaande schuld van Sabineco aan de VvE is Sabineco niets bekend. Sabineco heeft via haar beheerder aan de VvE verzocht om de conservatoire beslagen te doen doorhalen. Aangezien diverse pogingen van de beheerder om met de VvE in contact te komen geen enkel resultaat hebben opgeleverd, heeft de beheerder via de advocaat bij brief d.d. 22 juni 2016 nogmaals verzocht de conservatoire beslagen te doen doorhalen. Voornoemde brief is niet afgehaald door of namens de VvE en vervolgens door Post NL teruggestuurd.

Sabineco heeft gezien het bovenstaande recht en belang de van de VvE benodigde medewerking te vervangen door een machtiging van de kantonrechter om de conservatoire beslagen te doen doorhalen nu die medewerking door de VvE zonder redelijke grond niet wordt gegeven althans de VvE zich ondanks diverse verzoeken niet verklaart. …