Sign. - Verzoek tot faillietverklaring ontbonden vennootschap


Het feit dat het kenteken van de voornoemde motor op 23 september 2010 nog op naam stond van appellante vormt wel een aanwijzing dat die motor toen eigendom van de vennootschap was. appellante heeft dit laatste evenwel gemotiveerd betwist, stellende dat de motor op 4 maart 2010 reeds is verkocht aan Motorcity. Uitgaande van de juistheid van deze stelling maakt het feit dat het kenteken van de motor nog op naam van appellante stond geregistreerd, het aannemelijk dat die vennootschap voor motorrijtuigenbelasting ter zake de motor zal zijn aangeslagen. aangenomen moet worden dat appellante dan een vordering op Motorcity heeft ter zake de vanaf de datum van de gestelde verkoop verschuldigde motorrijtuigenbelasting. Dit vormt in elk geval een bate voor appellante, maar is, gelet op de beperkte hoogte van die vordering, onvoldoende aanleiding om het faillissement uit te spreken en appellante voor de afwikkeling van die enkele bate te laten voortbestaan. Onvoldoende is gebleken van feiten en omstandigheden op grond waarvan de activatransactie als paulianeus zou moeten worden aangemerkt. Ter zake de koopsom voor de voorraad blijkt uit een brief van D1 auctions van 10 februari 2010 dat de verwachte opbrengst van de voorraden ongeveer € 200.000 bedroeg. In de jaarrekening 2009 staan de voorraden te boek voor € 284.154. Blijkens de toelichting op deze post is bij deze waardering rekening gehouden met de voorziene staking van activiteiten in 2010. Gelet hierop is niet summierlijk gebleken dat de verkoop van de voorraden niet tegen een reële prijs heeft plaatsgevonden. Of de koopsom voor de handelsnaam en de goodwill reëel is, kan op grond van de voorhanden gegevens niet goed worden beoordeeld. Dat de crediteuren…

Verder lezen
Terug naar overzicht