Sign. - Verzoek tot medewerking aan pre-pack


Uit zijn eigen aangifte volgt genoegzaam dat de schuldenaar verkeert in de toestand dat hij heeft opgehouden te betalen. Bij deze stand van zaken zal de rechtbank de schuldenaar ingevolge art. 1 Fw aanstonds failliet moeten verklaren. Weliswaar heeft de schuldenaar de rechtbank verzocht hieraan voorafgaand over te gaan tot benoeming van een deskundige om de mogelijkheden van een doorstart te onderzoeken en daarover verslag uit te brengen, maar dit verzoek vindt geen steun in de wet. De verwijzing van schuldenaar naar de tussenbeschikking van de Rechtbank 's-Hertogenbosch d.d. 22 februari 2011 («JOR» 2011/375) en de beschikking van het Hof 's-Hertogenbosch d.d. 4 juli 2012 («JOR» 2013/26) kan hem niet baten. In die zaken kon een deskundigenbericht worden bevolen omdat niet summierlijk was gebleken dat de schuldenaar verkeerde in een toestand van te hebben opgehouden te betalen, wat in de onderhavige zaak vaststaat. Een deskundigenonderzoek kan reeds daarom niet opgedragen worden, nog daargelaten dat een dergelijk onderzoek zich in zijn algemeenheid niet verder zou kunnen uitstrekken dan tot de vraag of de schuldenaar verkeert in een toestand van te hebben opgehouden te betalen. Dan zou de rechter zich, door bij wege van een deskundigenbericht vooruit te lopen op een doorstartscenario, begeven op het terrein van het beheer en de vereffening van de boedel, wat bij de huidige stand van de wetgeving niet mogelijk is.
(Rb. Maastricht 28 november 2012, LJN BY4595, «JOR» 2013/63, m.nt. prof. mr. J.J. van Hees)

Verder lezen
Terug naar overzicht