Sign. - Verzoek tot ontslag curator niet ontvankelijk


Conform art. 73 Fw heeft de rechtbank de bevoegdheid de curator te ontslaan en door een ander te vervangen, hetzij op voordracht van de rechtercommissaris, hetzij op een verzoek van één of meer schuldeisers, de commissie uit hun midden of failliet. failliet is Arron Exploitatie BV en verzoeker is, via arron Holding BV, indirect de voormalig bestuurder van failliet. Verzoeker kan in de onderhavige situatie niet als bestuurder van failliet worden aangemerkt nu niet hij, maar de houdstermaatschappij (enig) bestuurder is. Verzoeker kan dus slechts als indirect voormalig bestuurder van failliet worden aangemerkt. als zodanig kan hij niet worden vereenzelvigd met de failliete vennootschap. De kring van beroepsgerechtigden krachtens de faillissementswet moet niet al te zeer worden opgerekt omdat dan doel en strekking van deze wet uit het oog worden verloren. Daar komt nog bij dat verzoeker zijn verzoek slechts heeft gedaan om een rechtsgang te creëren die hem volgens de wet niet toekomt (HR 20 februari 2004, «JOR» 2004/122), dit met het kennelijke doel om de curator, die de wederpartij van verzoeker is in de door de curator aangespannen bodemprocedure, als procespartij te elimineren. Verzoeker zal niet-ontvankelijk worden verklaard in zijn verzoek.
(Rb. 's-Gravenhage 28 september 2012, «JOR» 2013/259)

Verder lezen
Terug naar overzicht