Sign. - Verzoek tot termijnstelling


Nadat de bank de onroerende zaak had laten taxeren – waaruit bleek van een actuele onderhandse verkoopwaarde van slechts € 425.000 tegenover een vordering van circa € 490.000 – heeft zij verzoekster laten weten bij nader inzien de executie niet door te zetten. Daarbij heeft de bank naast het taxatierapport laten meewegen dat haar schuldenaar aan zijn financiële verplichtingen waarvoor het hypotheekrecht is verleend, is blijven voldoen. Er is geen rechtens te respecteren belang voor verzoekster met betrekking tot het door haar ingediende verzoek ex art. 545 Rv. Toewijzing van het verzoek geeft in redelijkheid geen enkel uitzicht op korte(re) of lange(re) termijn – mede gezien de in het slop geraakte huizenverkoopmarkt – op enige geldelijke uitkering van een mogelijke verkoopopbrengst van de onroerende zaak aan verzoekster. Verzoekster heeft haar belang niet met andere feiten en omstandigheden onderbouwd en wordt niet-ontvankelijk verklaard. (Vrzngr. Rb. Maastricht 27 oktober 2010, LJN BV7996, «JOR» 2012/125)

Verder lezen
Terug naar overzicht