Sign. - Verzoek tot verhoging onderzoeksbudget en tot overlegging interviewtapes


De onderzoeker heeft aan zijn verzoek tot verhoging van het bedrag dat het onderzoek ten hoogste mag kosten ten grondslag gelegd dat het onderzoek aanmerkelijk meer tijd kost dan hij aanvankelijk verwachtte. De Ondernemingskamer overweegt dat ook indien de stelling van belanghebbende Energie Concurrent juist is dat de onderzoeker reeds in een eerder stadium had kunnen voorzien dat het aanvankelijk vastgestelde, respectievelijk het nadien verhoogde onderzoeksbudget ontoereikend zou zijn, dat op zichzelf niet in de weg staat aan toewijzing van een verzoek tot het (opnieuw) verhogen van het bedrag dat het onderzoek ten hoogste mag kosten. De onderzoeker heeft echter onvoldoende inzicht verschaft in de (kosten van de) tot op heden verrichte werkzaamheden en in de omvang van de nog te verrichten werkzaamheden. Wat betreft de reeds verrichte werkzaamheden wordt de onderzoeker in de gelegenheid gesteld alsnog een specificatie in het geding te brengen. Voor wat betreft de nog te verrichten werkzaamheden wordt hij in de gelegenheid gesteld een begroting van de kosten over te leggen. Met betrekking tot het verzoek van Energie Concurrent om afgifte van geluidsopnames van interviews door de onderzoeker, overweegt de Ondernemingskamer dat als uitgangspunt geldt dat de onderzoeker vrij is in de uitvoering van het aan hem opgedragen onderzoek en dat hij dit onderzoek naar eigen inzicht inricht. Er bestaat geen algemene regel die de onderzoeker verplicht om aan degenen die hij in het kader van zijn onderzoek hoort een geluidsopname ter beschikking te stellen van het gesprek. Niet aannemelijk is geworden dat de geïnterviewden er op grond van de uitlatingen van de onderzoeker op mochten rekenen dat hij aan hen een kopie van de geluidsopnames zou verstrekken, zodat het verzoek wordt afgewezen. Olden…

Verder lezen
Terug naar overzicht