Naar de inhoud

Sign. - Voortijdige opzegging renteswap

 

De bank vordert schadevergoeding wegens het voortijdig opzeggen door FMA van de swaptransactie op grond van de kredietovereenkomst zelf en art. 8 en 9 van de algemene Voorwaarden Derivatentransacties aBN amro Bank NV. In de kredietovereenkomst is expliciet opgenomen dat opzegging leidt tot de bevoegdheid van de bank de renteswap direct op te eisen. De rechtbank is van oordeel dat de eenzijdige en voortijdige opzegging van de renteswap leidt tot schadeplichtigheid van FMA. De bank was verder bevoegd de individuele opslag te verhogen. FMA heeft er niet gerechtvaardigd op mogen vertrouwen dat in afwijking van hetgeen partijen schriftelijk overeengekomen waren, tussen hen een vast rentepercentage was overeengekomen. Partijen hadden duurovereenkomsten gesloten en op de bank rust een zorgplicht om met de belangen van haar klant FMA naar beste vermogen rekening te houden. De bank heeft tegen de achtergrond van die zorgplicht bij het verhogen van de individuele opslag onvoldoende rekening gehouden met de gerechtvaardigde belangen van FMA, nu van de bank had mogen worden verwacht nader onderzoek te doen naar en rekening te houden met de financiële positie van FMA destijds, nu deze positie in ieder geval zodanig was dat de bank niet zonder nader overleg en onderzoek daarnaar over kon gaan tot het eenzijdig verhogen van de individuele opslag. Gelet op de incongruentie tussen de bevoegdheid van FMA de kredietovereenkomst op te zeggen als gevolg van een eenzijdige verhoging door de bank van de renteopslag zonder dientengevolge schadeplichtig te worden enerzijds en de schadeplichtigheid van FMA in geval van opzegging van de renteswap om dezelfde reden anderzijds, en gelet op de schending van de op de bank rustende zorgplicht bij het verhogen van de variabele renteopslag, zou het naar maatstaven…