Sign. - Voorwetenschap en overtreding tipverbod


Overtreding van het mededelingsverbod Voor de vraag of het mededelingsverbod is overtreden is niet relevant of de mededeling van de informatie waarop de voorwetenschap betrekking heeft, leidt of kan leiden tot het gebruik van voorwetenschap (art. 5:57 lid 1 onderdeel a Wft). Ingevolge art. 5:53 lid 1 Wft wordt verstaan onder voorwetenschap: "bekendheid met informatie die concreet is en die rechtstreeks of middellijk betrekking heeft op de uitgevende instelling als bedoeld in het vierde lid, onderdeel a, waarop de financiële instrumenten betrekking hebben of omtrent de handel in deze financiële instrumenten, welke informatie niet openbaar is gemaakt en waarvan openbaarmaking significante invloed zou kunnen hebben op de koers van de financiële instrumenten of op de koers van de daarvan afgeleide financiële instrumenten." Tegen de achtergrond van de door de wetgever in de definitie van het begrip voorwetenschap gezochte aansluiting bij de Uitvoeringsrichtlijn (2003/6/Eg) ziet het College niet in dat bij de beoordeling van de vraag of openbaarmaking van informatie significante invloed zou kunnen hebben op de koers van de financiële instrumenten of de daarvan afgeleide instrumenten, geen rekening kan worden gehouden met de betrouwbaarheid van de informatiebron. Voor een redelijk handelend belegger zal de betrouwbaarheid van de informatiebron relevant kunnen zijn bij het nemen van beleggingsbeslissingen. Naar het oordeel van het College is de in de e-mail van 14 juni 2007 opgenomen informatie van dien aard dat een redelijk handelend belegger daarvan waarschijnlijk gebruik zal maken om er zijn beleggings beslissingen ten dele op te baseren, zodat A met zijn e-mail voorwetenschap aan B heeft meegedeeld. De omstandigheden waarop A zich heeft beroepen rechtvaardigen geen uitzondering…

Verder lezen
Terug naar overzicht