Sign. - Voorziening ten onrechte


Het betwiste onderdeel van de post voorzieningen in de jaarrekening heeft betrekking op de kosten van door de vennootschap voorgenomen maatregelen (te zijner tijd in te winnen juridisch en overig deskundig advies) ter bescherming of verkrijging van een patent. Er is geen sprake van op de balansdatum in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen jegens derden. Dat de vennootschap de maatregelen en de daarvoor te maken kosten noodzakelijk acht, maakt deze kosten niet tot een verplichting in voormelde zin. Mitsdien is ten onrechte een voorziening in de zin van art. 2:374 BW ten behoeve van deze kosten opgenomen. Dit onderdeel van de post voorzieningen is voorts van dusdanige omvang dat de jaarrekening daarom niet voldoet aan het inzichtvereiste van art. 2:362 BW. De vennootschap wordt bevolen de jaarrekening opnieuw in te richten waarbij de algemene post voorzieningen met het bedrag van het hier in geschil zijnde onderdeel wordt verminderd. Het besluit tot vaststelling van de jaarrekening kan onder deze omstandigheden niet in stand blijven en wordt vernietigd. Er is geen aanleiding om de gevolgen van die vernietiging te beperken. (Hof Amsterdam (OK) 18 april 2012, ARO 2012/61, Ruitenberg Ingredients BV)

Verder lezen
Terug naar overzicht