Sign. - Vordering tot uitstoting


Onderwerp van geschil is het mislukken van de samenwerking in SEQ Nederland tussen 50%-aandeelhouder SEQ International en haar bestuurder en indirect aandeelhouder Van de Waal enerzijds en 50%-aandeelhouder Eneco anderzijds. Zij wilden gezamenlijk een innovatie realiseren op het gebied van schone energiewinning onder de noemer Zero Emission Power Plant (ZEPP). SEQ International c.s. wijten het mislukken van de samenwerking aan Eneco c.s. Zij zouden geen uitvoering hebben gegeven aan de gemaakte afspraken over de innovatieve projectontwikkeling van SEQ Nederland en iedere besluitvorming in SEQ Nederland hebben geblokkeerd. Eneco c.s. stellen dat de ZEPP-technologie niet haalbaar bleek binnen de afgesproken financiële kaders en dat SEQ International en Van de Waal ermee hebben ingestemd dat de verdere projectvoering werd gestaakt. SEQ International c.s. vorderen overdracht door Eneco van de SEQ Nederland-aandelen en schadevergoeding en betaling van een contractuele boete door Eneco c.s. De rechtbank overweegt dat de enkele omstandigheid dat de activiteiten zijn gestaakt zonder dat daartoe een definitief besluit door de algemene vergadering van aandeelhouders is genomen, geen grond tot uitstoting of aansprakelijkheid van Eneco oplevert. Indien de directie van SEQ Nederland op basis van de toenmalige beschikbare informatie heeft vastgesteld dat de kansen voor het realiseren van een ZEPP op korte termijn nihil waren en dat (daarom) de uitvoering van het projectmandaat ZEPP02 "on hold" was gezet, dan kon van Eneco na het directieoverleg niet langer gevergd worden om tegen haar eigen opvattingen in onverminderd uitvoering te geven aan het projectmandaat. Een aandeelhouder die niet toelaat dat een vennootschap zoals SEQ Nederland doorgaat met activiteiten nadat de directie eerst…

Verder lezen
Terug naar overzicht