Sign. - Vordering tot vergoeding juridische kosten afgewezen


Bij de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden is een medezeggenschapsraad ("MR") ingesteld. Deze MR eist vergoeding van door hem gemaakte juridische kosten. De OK stelt vast dat de Stichting ingevolge artikel 28 lid 2 Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) verplicht is een regeling op te stellen voor de redelijkerwijs noodzakelijke kosten van het voeren van rechtsgedingen door de MR. Deze regeling is onderdeel van een medezeggenschapsstatuut dat eenmaal per twee jaar moet worden vastgesteld. Indien over dat statuut geen overeenstemming kan worden bereikt, kan dit worden voorgelegd aan de commissie voor geschillen, met eventueel beroep op de OK. De OK kan echter alleen toetsen of de commissie de WMS-bepalingen juist heeft toegepast. Een juridische kostenvergoeding dient aldus voort te vloeien uit een door de partijen zelf overeengekomen regeling in het kader van een medezeggenschapsstatuut. De OK kan niet zelf de inhoud van deze faciliteitenregeling bepalen of zelfstandig een bedrag voor de kostenvergoeding vaststellen. De OK had de Stichting kunnen verplichten alsnog een statuut (met kostenregeling) vast te stellen, maar dit had de MR niet gevorderd. De OK wijst de vordering af. (Ondernemingskamer 17 juli 2008, «JAR» 2008/239, "Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden") 

Verder lezen
Terug naar overzicht