Sign. - Vreemdelingenbeslag opgeheven: zelf alternatieve zekerheden zoeken bij contracteren met internationale organisatie


(Rechtbank Limburg 12 juni 2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:5606 (publicatiedatum 19 juni 2017))

Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE) is een in België zetelende internationale organisatie. Een aantal internationale vennootschappen, hierna tezamen genoemd: Supreme, heeft brandstoffen geleverd aan SHAPE ten behoeve van de ISAF-missie van de NAVO in Afghanistan. De voorzieningenrechter heeft verlof aan Supreme verleend tot het leggen van conservatoir derdenbeslag (vreemdelingenbeslag) onder BNP Paribas te Brussel op het tegoed op de Escrow Account voor een vordering wegens onbetaald gebleven kosten tot een bedrag van USD 217.857.167. SHAPE vordert met succes opheffing van de beslagen.

Immuniteit van jurisdictie en immuniteit van executie

Het gaat in dit geval om de immuniteit van een internationale organisatie. Immuniteit van internationale organisaties is in de regel functioneel. Immuniteit van jurisdictie is van andere aard dan immuniteit van executie. SHAPE heeft met een beroep op de immuniteit van executie de opheffing van het beslag gevorderd.

De voorzieningenrechter verwerpt het standpunt van Supreme dat SHAPE afstand van immuniteit heeft gedaan. Het enkele aanhouden van een bankrekening waarop middelen worden gestort om een toekomstige afwikkeling van de contractuele relatie te faciliteren, is niet voldoende uitdrukkelijk en specifiek om aan te nemen dat SHAPE ten aanzien van het tegoed op die rekening heeft ingestemd met de vatbaarheid voor beslag en executie. Evenmin kan worden gezegd dat het tegoed op de rekening wordt gebruikt of is beoogd voor gebruik voor andere dan niet-commerciële overheidsdoeleinden. Tot de taak van SHAPE behoorde de logistiek van de ISAF-missie. Het tegoed heeft daarmee een publieke bestemming.

Escrowrekening…

Verder lezen
Terug naar overzicht