Sign. - Vroegtijdige publicatie boete


Global Marketing Solutions BV (gMS) betoogt tevergeefs dat haar activiteiten niet kwalificeren als adviseren in de zin van de definitie van art. 1:1 Wft, zodat geen sprake kan zijn van overtreding van art. 4:23 Wft. in haar uitspraak van 13 januari 2011 («JOR» 2011/86) heeft de rechtbank reeds geoordeeld dat gMS heeft geadviseerd in de zin van art. 4:23 lid 1 Wft. gMS betoogt voorts tevergeefs dat zij aantoonbaar alle redelijkerwijs relevante informatie heeft ingewonnen bij de betrokken participanten om tot adequate dienstverlening over te gaan. Uit het vorenstaande volgt dat de AFM in beginsel de bevoegdheid toekomt om gMS een bestuurlijke boete op te leggen. De rechtbank is van oordeel dat de toepassing van het vaste tarief in onderhavig geval niet onevenredig uitpakt. gelet op het voorgaande diende de AFM over te gaan tot vroegtijdige publicatie in de zin van art. 1:97 Wft. (Rb. Rotterdam 25 augustus 2011, «JOR» 2011/366)

Verder lezen
Terug naar overzicht