Sign. - Vuistregels rondom de bestraffing van belastingplichtigen bij het opvolgen van een belastingadvies


 

Deze bijdrage richt zich op de bestraffing van belastingplichtigen wanneer zij een belastingadvies hebben opgevolgd. Uitgangspunt is dat bestraffing niet in beeld komt als de belastingplichtige niet zelf opzet of grove schuld kan worden verweten. De auteurs merken op dat de vraag of, en zo ja onder welke omstandigheden, een belastingplichtige bestraft kan worden wanneer hij zich baseert op een belastingadvies, grotendeels een kwestie is van 'pionieren'. Daarbij is volgens de Hoge Raad van belang wat van een belastingplichtige mag worden gevergd bij de keuze van de belastingadviseur en de samenwerking daarmee. De auteurs gaan nader in op deze aspecten. Zo formuleren zij de vuistregel dat een keuze voor een bij de NOB of het RB aangesloten belastingadviseur voldoet aan de eisen van zorgvuldigheid. Ook op het gebied van de samenwerking met de belastingadviseur formuleren de auteurs een aantal vuistregels. Vervolgens gaan de auteurs in op de strafbaarstelling van de belastingplichtige. In dat kader bespreken zij het leerstuk van de rechtsdwaling.

 

(WFR 2013/7018, J.P. Boer en A.O. Lubbers)

 

Verder lezen
Terug naar overzicht