Sign. - Wanbeleid Cancun


De onderzoeker heeft zijn opdracht niet te ruim opgevat. Het onderzoek moest weliswaar in het bijzonder drie 'klemmende vragen' omvatten, maar mocht verder alle onderwerpen betreffen die de onderzoeker voor de beoordeling van het beleid en de gang van zaken bij de vennootschap van belang achtte. Het is aan de onderzoeker om aan het onderzoek vorm en inhoud te geven en bij de uitvoering daarvan staat het hem vrij om naar eigen inzicht te handelen. De mogelijkheid bestaat dat meer, nieuwe of andere feiten worden geconstateerd en vastgesteld dan ten tijde van het gelasten van het onderzoek bekend waren. Dit houdt mede in dat niet van een verzoeker in de eerste fase van een enquêteprocedure kan worden gevergd dat hij alle mogelijke gronden en feiten voor het bestaan van mogelijk wanbeleid bij een vennootschap naar voren brengt en dat hij deze in een later stadium, nadat het onderzoek heeft plaatsgevonden, niet meer zou mogen aanvullen. De opzet van de vennootschap is een 50/50 joint venture van twee partners. nadien is een kredietverstrekker als 7%-minderheidsaandeelhouder toegetreden en hield ieder van beide partners (onder wie verzoekster) nog 46,5% van de aandelen. Ten aanzien van de eerste verwatering van het belang van de vennootschap in een dochtervennootschap ten gunste van een van de joint venture partners is het bestuur van de vennootschap te verwijten dat het heeft nagelaten adequaat vast te leggen wat door de aandeelhouders van de vennootschap met de omzetting van de vordering van die partner op de dochtervennootschap werd beoogd, waarom voor de route van de aandelenuitgifte was gekozen, en ook dat, en de reden waarom de waarde van de…

Verder lezen
Terug naar overzicht