Sign. - Wanbeleid Fortis


Wanbeleid bij (systeem)bank Bij de beoordeling of Fortis heeft gehandeld in strijd met de elementaire beginselen van ondernemerschap en of zich op die grond wanbeleid heeft voorgedaan, moet ook worden beoordeeld of het bestuur naast de belangen van – onder andere – de aandeelhouders, ook die van degenen die hun belangen aan Fortis hebben toevertrouwd, zoals spaarders, depositohouders en polishouders bij haar besluitvorming in acht heeft genomen. Verder geldt als uitgangspunt dat de beleidsvrijheid die het bestuur bij het ondernemen heeft, mede wordt beïnvloed door de aard van de onderneming en de mate waarin de stakeholders en – in sommige gevallen – de samenleving als geheel bij de resultaten van dat beleid belang hebben. Fortis dreef (onder andere) een bank en gelet op de daarbij betrokken belangen rust op het bestuur een bijzondere zorgplicht bij haar optreden en besluitvorming. Banken zijn in het bijzonder afhankelijk van het vertrouwen dat spaarders, depositohouders, andere (systeem)banken, aandeelhouders en het publiek in het algemeen in hen stellen. Ondermijning van dat essentiële vertrouwen brengt grote en onmiddellijke risico's mee voor dat functioneren en daarmee voor de continuïteit van de bank. Dit kenmerk scherpt de zorgplicht van de bank aan, ook op het punt van een zorgvuldig communicatiebeleid. Bij een systeembank als Fortis komt daar nog bij dat de mogelijkheid dat een dergelijke bank onder bepaalde omstandigheden haar rol niet naar behoren kan vervullen, respectievelijk de (dreigende) ondergang van een dergelijke bank, het risico inhoudt dat zeer ernstige schade wordt toegebracht aan het financiële systeem en de reële economie. Dit betekent dat het bestuur van Fortis bij zijn beleidsafwegingen en besluitvorming…

Verder lezen
Terug naar overzicht