Sign. - Wanbeleid Landis


De strategie en het financieringsbeleid. Het financiële beleid van Landis moet worden aangemerkt als wanbeleid, in het bijzonder omdat Landis de risico's verbonden aan dat beleid niet onder ogen heeft gezien. Het is weliswaar denkbaar dat een onderneming zich in zodanige marktomstandigheden bevindt dat het nemen van aanzienlijke risico's onvermijdelijk is, maar ook dan brengen de elementaire beginselen van verantwoord ondernemerschap mee dat die risico's – naar de mate die die omstandigheden toelaten – deugdelijk worden geïnventariseerd en wordt bezien of het mogelijk is die risico's met inachtneming van de noodzakelijk geachte (risicovolle) strategie te minimaliseren. Het beleid van Landis voldeed niet aan dit vereiste. Acquisitiebeleid. De strategische toetsing van acquisitiekandidaten moet oppervlakkig zijn geweest en de in algemene termen geformuleerde strategie van Landis vormde een te vage richtlijn voor een verantwoord selectieproces. financiële toetsing van de consequenties van de acquisities voor de totale financiering van de onderneming vond niet (voldoende) plaats en toetsing van de koopprijs aan de ondernemingswaarde van de overnamekandidaat ontbrak geheel, of was althans onvoldoende. Een en ander kwalificeert als wanbeleid. Creative accounting in de externe verslaggeving. Landis heeft er niet naar gestreefd om voor het jaar 2001 door middel van haar externe verslaggeving gedurende dat jaar en tot begin april 2002 een zodanig inzicht te verschaffen dat een verantwoord oordeel kon worden gevormd omtrent haar vermogen en haar resultaat, maar zij heeft, welbewust en op wezenlijke onderdelen in strijd met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, haar externe verslaggeving aldus ingericht dat de resultaten en in het bijzonder de kwaliteit van de winst gunstiger werden voorgesteld dan gerechtvaardigd was. Met betrekking tot de…

Verder lezen
Terug naar overzicht