Sign. - Wanbeleid Meepo


De Ondernemingskamer concludeert op grond van het onderzoeksrapport en een rapportage van PwC dat het (financiële) beleid van de onderzochte vennootschap Meepo Holding BV onjuist was, nu haar financiële administratie en die van haar dochters in elk geval met betrekking tot de debiteurenboekhouding niet juist en volledig was, waardoor haar rechten en verplichtingen niet duidelijk uit haar boeken en bescheiden bleken en een onjuist en onvolledig beeld van haar vermogen en resultaat werd gegeven. Meepo heeft met de omschreven handelwijze opzettelijk in strijd met de bepalingen van art. 2:362 BW gehandeld, welke vereisen dat de jaarrekening een zodanig inzicht biedt dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent het vermogen en het resultaat en dat balans en winst- en verliesrekening de grootte van het vermogen respectievelijk het resultaat getrouw, duidelijk en stelselmatig weergeven. Bovendien heeft zij ook opzettelijk, naar moet worden aangenomen, de belangen van derden geschaad, althans verwaarloosd. De hier geconstateerde tekortkomingen zijn op zichzelf beschouwd – naar aard en omvang – zodanig ernstig dat moet worden vastgesteld dat het bestuur van Meepo op dit punt in strijd heeft gehandeld met elementaire beginselen van verantwoord ondernemerschap en dat in zoverre van wanbeleid sprake was, in elk geval in 2000 en 2001 (tot 17 juli 2001, tevens de datum van het einde van de onderzoeksperiode). De Ondernemingskamer acht aannemelijk dat de gewraakte handelingen niet na 17 juli 2001 en niet door Sterkenburg (dan wel klein Duin Beheer BV) zijn verricht. Overigens kan niet met voldoende zekerheid worden gezegd dat binnen het bestuur van Meepo een bestuurder meer in het bijzonder voor het wanbeleid verantwoordelijk is te houden, zij het dat aannemelijk…

Verder lezen
Terug naar overzicht