Sign. - Wanbeleid Van der Moolen


Bij beschikking van 5 juli 2010 («JOR» 2010/305) heeft de Ondernemingskamer een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken van Van der Moolen Holding NV (VDM) over de periode 1 januari 2005 tot 10 september 2009. Onder meer de VEB en aSR hebben de Ondernemingskamer verzocht vast te stellen dat sprake is geweest van wanbeleid. i. Online Trader VDM heeft aan Online Trader, dat een speerpunt vormde van haar beleid en als zodanig publiekelijk is gepresenteerd, niet de aandacht geschonken die nodig was en strookte met het belang van Online Trader voor VDM. Een adequaat marktonderzoek, een doorwrochte strategie en een behoorlijk businessplan voor Online Trader ontbraken ten tijde van de overname van Curvalue en daarin is nadien geen verandering gekomen, terwijl de ontwikkeling van Online Trader stagneerde. VDM voer bovendien niet steeds een duidelijke weloverwogen koers. Dit is wanbeleid waarvoor de raad van bestuur (rvb) en de raad van commissarissen (rvc) verantwoordelijk zijn. ii. Avalon Het navolgende handelen respectievelijk nalaten van VDM in het kader van de samenwerking tussen VDM en avalon moet telkens afzonderlijk worden aangemerkt als wanbeleid: a. het aangaan van de samenwerking en het verstrekken van geldleningen aan avalon tot een bedrag van € 6 miljoen zonder een serieuze beoordeling en zorgvuldige besluitvorming; b. het gestalte geven aan die samenwerking onder voor VDM nadelige en ondoordachte voorwaarden; en c. het verzuimen om zich behoorlijk rekenschap te geven van de tegenstrijdige belangen van Kroon (adviseur van VDM) en daaraan vervolgens adequate consequenties te verbinden. In het licht van dit handelen en nalaten is ook het niet vragen…

Verder lezen
Terug naar overzicht