Sign. - Weigeren afgeven gegevens onrechtmatig


Eisers stellen dat de weigering van de curator tot afgifte van de NaW-gegevens van het personeel van failliet onrechtmatig is. In de eerste plaats beroepen zij zich op het onweersproken en dus vaststaande feit dat de verzending van het smadelijke bericht naar de provider heeft plaatsgevonden vanaf de bedrijfscomputer van de failliet op een tijdstip dat weliswaar gelegen was vóór het uitspreken van het faillissement, maar waarover de werking van het faillissement zich krachtens art. 23 fw uitstrekt. De curator zou voor deze verzending door 'zijn personeel' verantwoordelijk zijn. Deze stellingname faalt. art. 23 fw betreft slechts de beschikking en het beheer over het vermogen van de failliet en strekt zich niet uit over feitelijke handelingen van personeelsleden van de failliet. Voor deze feitelijke handelingen bepaalt art. 24 fw dat de boedel slechts aansprakelijk is voor zover deze ten gevolge daarvan is gebaat. als tweede grondslag stellen eisers dat de curator bij TOPsignaleringen 308 SDU UitgeverS / nUmmer 8, December 2011 TIJDSCHRIFT VOOR DE ONDERNEMINGSRECHTPRAKTIJK afweging van alle betrokken belangen onrechtmatig handelt door te weigeren hen de informatie te geven die zij nodig hebben om rechtsmaatregelen, waaronder verbodsacties, in te stellen tegen de opstellers en verspreiders van het bericht. De curator heeft hiertegenover geen argumenten aangevoerd voor zijn weigering. Vanzelfsprekend behoort het mede tot de taak van een curator in een faillissement om zich te onthouden van onrechtmatige gedragingen, weigeringen daaronder begrepen. Onweersproken staat vast dat het verschaffen van de verlangde gegevens voor de curator geen enkele moeite kost. Hij heeft de gegevens paraat. De stelling van de curator dat eisers maar aangifte dienen te doen bij politie en parket faalt. …

Verder lezen
Terug naar overzicht