Sign. - Werkgever aansprakelijk voor schade wegens passief meeroken


Werkneemster is met ingang van 1 oktober 1999 in de functie van medisch secretaresse in dienst getreden van Isala. Zij is werkzaam geweest als secretaresse van gastro-enteroloog X. X werkt in maatschapsverband samen met Y. X en Y zijn stevige rokers. Werkneemster lijdt al van (ver) vóór haar indiensttreding bij Isala aan astma op basis van hyperreactiviteit en allergie. X en Y rookten op hun werkkamers en incidenteel op het secretariaat of de rook kwam via openstaande deuren van hun werkkamers op het secretariaat. Werkneemster is vanaf 3 juli 2001 volledig arbeidsongeschikt in de zin van de WAO geacht. Werkneemster vordert in dit geding een verklaring voor recht dat Isala aansprakelijk is voor haar schade als gevolg van het werken bij Isala op een werkplek waar werd gerookt, zulks met veroordeling van Isala tot vergoeding van haar schade, op te maken bij staat. Aan haar vordering heeft werkneemster ten grondslag gelegd dat Isala de op haar rustende zorgplicht van art. 7:658 BW heeft geschonden. Isala heeft X en Y niet opgedragen het roken te stoppen en heeft daarnaast nagelaten zodanige maatregelen te treffen dat werkneemster geen hinder meer ondervond van het roken door X en Y. Isala heeft in strijd gehandeld met art. 3 lid 1 onder a Arbeidsomstandighedenwet 1998 en de Tabakswet. Haar schade is veroorzaakt door het roken van X en Y waardoor haar astmaklachten zijn toegenomen. Dit heeft geleid tot volledige arbeidsongeschiktheid. De rechtbank heeft de vordering toegewezen. Uit het deskundigenrapport bleek dat de kans op verergering van de astma vanwege het roken op de werkvloer geschat moest worden op 80-100%, maar dat de kans…

Verder lezen
Terug naar overzicht