Sign. - Werkgever komt geen beroep toe op non-concurrentiebeding omdat inning van de
boete kennelijk het enige belang is


In deze zaak gaat het om een werknemer die op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als adviseur in dienst was van Pegas (onderneming in het werven, selecteren, detacheren en uitzenden van personeel). Pegas heeft de arbeidsovereenkomst niet verlengd. In de arbeidsovereenkomst is een non-concurrentiebeding opgenomen die als volgt luidt: lsquoHet is de werknemer verboden, behoudens schriftelijke toestemming van de werkgever, gedurende één jaar na de datum waarop het dienstverband is geëindigd, binnen een straal van 50 km met als middelpunt de standplaats van werkgever, zelf in een zaak gelijk of gelijksoortig of aanverwant aan die van werkgever en/ of van met haar gelieerde ondernemingen op enigerlei wijze werkzaam te zijn, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet of daarin een aandeel van welke aard dan ook te hebben.' Pegas stelt dat indiensttreding van exwerknemer bij Certurion in strijd is met dit beding waardoor zij aanspraak maakt op de contractueel bedongen boete. Partijen verschillen van mening over de uitleg van het non-concurrentiebeding. Het Haviltexcriterium is van toepassing. Gelet op de tekst van de arbeidsovereenkomst en alle feiten en omstandigheden kan volgens de kantonrechter worden aangenomen dat in tegenstelling tot wat Pegas stelt, als standplaats heeft te gelden het vestigingsadres van Pegas. Partijen verschillen ook van mening over de uitleg van het begrip lsquobinnen een straal van'. Gelet op de in het non-concurrentiebeding opgenomen straal van 50 km van het vestigingsadres van Pegas ligt het voor de hand dat Pegas en ex-werknemer de bedoeling hebben gehad het verbod geografisch te beperken. Taalkundig volgt uit de zinsnede lsquoverboden [...] binnen een straal van 50 km [...] in een…

Verder lezen
Terug naar overzicht