Sign. - Werkgever niet snel aansprakelijk voor burn-out werknemer


In de rubriek lsquoActueelrsquo bespreekt de auteur het arrest HR 3 april 2009, LJN BH2619, «JAR» 2009/111 over beroepsschade. Werknemer heeft in deze zaak werkgever ex art. 7:658 BW aansprakelijk gesteld voor schade die hij door zijn psychische klachten heeft opgelopen. Zowel de kantonrechter als het hof heeft de vordering afgewezen. Naar oordeel van het hof was niet voldoende aangetoond dat de burn-out van werknemer het gevolg was van werk. Werknemer stelt cassatieberoep in tegen het arrest van het hof. In de conclusie van A-G Spier, hierna te noemen lsquoSpierrsquo, wordt opgemerkt, onder verwijzing naar diverse auteurs, dat werkgever in beginsel niet uit zichzelf hoeft na te gaan of werknemer overbelast is, maar af mag gaan op de door werknemer gegeven signalen. Dit kan anders zijn als het zo zeer voor zich spreekt dat van werknemer te veel wordt gevergd, dat proactief optreden door werkgever vereist is. Volgens Spier kan bijvoorbeeld gedacht worden aan situaties waarin werknemers lijden aan de bij werkgever bekende ziektes of kwalen, kampen met de bij werkgever bekende psychische problemen of heel jong of oud zijn. Wat betreft de door werknemer af te geven signalen geldt in deze zaak, dat onvoldoende is komen vast te staan dat werknemer diverse keren melding heeft gemaakt van zijn te zware werkbelasting. Spier concludeert daarom tot verwerping van het cassatieberoep en de Hoge Raad neemt deze conclusie over. De auteur is van mening dat uit deze zaak kan worden afgeleid dat de vrees dat werkgevers te gemakkelijk voor stressziekten aansprakelijk worden gehouden, niet terecht is. Dat werkgever een zorgplicht heeft, wordt pas…

Verder lezen
Terug naar overzicht